Tuyển sinh ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Dự kiến tuyển sinh năm 2022


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Mã học phần: GE4092

Số tín chỉ: 02                                                   Số tiết tín chỉ: 30

Học phần điều kiện: Triết học Mác – Lênin (GE4091)

Học kỳ:                                                            Năm học:

2. Thông tin về giảng viên

2.1. Giảng viên 1

Họ và tên: Lê Văn Tùng                         Chức danh, học vị: GV, TS

Điện thoại: 0913163681                         E-mail: levantungdtuni@gmail.com

Đơn vị: Khoa Sư phạm Khoa học xã hội

2.2. Giảng viên 2

Họ và tên:                                Chức danh, học vị:

Điện thoại:                     E-mail:

Đơn vị: Khoa Sư phạm Khoa học xã hội

  1. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần

Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin bao gồm 6 chương. Trong đó, chương 1 bàn về: Đối tượng, phương pháp và sự cần thiết nghiên cứu kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển của thế giới ngày nay. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối mới. Cụ thể: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

02773882338
chat-active-icon