Bộ môn Giáo dục chính trị

levantung

TS.GVC. LÊ VĂN TÙNG

TRƯỞNG KHOA 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

TS. LÊ THANH DŨNG 

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

lethanhdung
phungngoctien

THS. PHÙNG NGỌC TIẾN

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS.GVC. LÊ THỊ LỆ HOA

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

lethilehoa
nguyendinhcuong

THS.  NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS.LÊ ANH THI

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN HẢI HÀ

THS.NGUYỄN HẢI HÀ 

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS.  PHẠM THỊ TUYẾTGIANG

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS. ĐOÀN DUY TRÚC NGỌC

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS. VÕ THỊ MINH MẪN

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

CV. NGUYỄN THANH HẰNG

QUẢN LÝ SINH VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS. NGUYỄN THỊ THÌN

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN LÝ

STT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

1

PO4091

Triết học  Mác – Lênin

4

2

PO4092

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3

3

PO4093

Chủ nghĩa xã hội khoa

2

4

GE4056

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

PO4094

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3

6

GE4091

Triết học  Mác – Lênin

3

7

GE4092

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

8

GE4093

Chủ nghĩa xã hội khoa

2

9

GE4094

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3

10

GE4038A

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

11

GE4038B

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

3

12

GE4039

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

13

GE4201

Phương pháp tư duy

2

14

GE4030

Mỹ học đại cương

2

15

PO4001

Đạo đức học

3

16

PO4016N

Pháp luật thực định

2

17

PO4009

Logíc hình thức

2

18

PO4108

Logíc biện chứng

3

19

PO4215

Lịch sử triết học

3

20

PO4225

Ứng dụng công nghệ thông tin

2

21

GE4029

Môi trường và con người

2

22

PO4008

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

2

23

PO4005

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

24

PO4012

Tôn giáo học

2

25

PO6106

Hiến pháp và định chế chính trị

3

26

GE4111

Quản lý HCNN và quản lý ngành GD

2

27

PO4220

Một số tác phẩm của Mác – Ăngghen – Lênin

3

28

PO4166

Một số chuyên đề về Triết học

3

29

PO4102N

Một số chuyên đề về Kinh tế chính trị

3

30

PO4100

Một số chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

31

PO4169

Một số chuyên đề giáo dục kinh tế

2

32

PO4000

Chính trị học

2

33

PO4004

Lịch sử các học thuyết chính trị

2

34

PO4002

Giáo dục gia đình

2

35

PO4283

Một số vấn đề về giáo dục công dân toàn cầu

2

36

PO4219

Lý luận dạy học môn giáo dục kinh tế và pháp luật

2

37

PO4218

Phương pháp dạy học môn GDCD

 

38

PO4217

Lý luận và phương pháp dạy học môn GDCT

 

39

PO4222

Dân tộc và chính sách dân tộc Giáo dục giá trị

2

40

PO4223

Giáo dục giá trị

2

41

PO4216

Giáo dục kỹ năng sống

2

42

PO4124

Xây dựng Đảng

2

43

PO4136

Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh

2

44

PO4094

Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

45

PO4224

Giáo dục quyền con người

2

46

PO4040E

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

47

PO4159

Một số chuyên đề về giáo dục pháp luật

2

48

PO4221

Xây dựng và phát triển chương trình

2

49

PO4156N

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (thực tế, tham quan giáo dục)

2

50

PO4157

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực người học

2

51

PO4158N

Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

2

52

PO4283

Một số chuyên đề về giáo dục công dân toàn cầu

2

53

PO4401

Rèn luyện NVSPTX1

1

54

PO4402

Rèn luyện NVSPTX2

1

55

PO4403

Rèn luyện NVSPTX3

1

56

GE4403

Kiến tập sư phạm

2

57

PO4404

Rèn luyện NVSPTX4

1

58

PO4405

Rèn luyện NVSPTX5

1

59

PO4406

Rèn luyện NVSPTX6

1

60

PO46998

Thực tập tốt nghiệp

6