Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Tâm
TS. Nguyễn Thanh Tâm Trưởng bộ môn
TS. Phùng Thái Dương
TS. Phùng Thái Dương P.Trưởng khoa
TS. Tôn Sơn
TS. Tôn Sơn Giảng viên
ThS. GVC Nguyễn Thị Thanh Vân
ThS. GVC Nguyễn Thị Thanh Vân Giảng viên chính

GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG

Thông tin giảng viên
PGS.TS. Phạm Xuân Hậu (Giảng viên mời giảng)
TS. Hoàng Thị Việt Hà (Giảng viên mời giảng)
TS. Nguyễn Thị Bình (Giảng viên mời giảng)
TS. Trịnh Văn Thơm (Giảng viên mời giảng)
TS. Phan Hoàng Linh (Giảng viên mời giảng)
TS. Phan Văn Phú (Giảng viên mời giảng)