Bộ môn Giáo dục chính trị

TS. Lê Thanh Dũng
TS. Lê Thanh Dũng Trưởng bộ môn
ThS. Phùng Ngọc Tiến
ThS. Phùng Ngọc Tiến P.Trưởng bộ môn
TS. GVC. Lê Văn Tùng
TS. GVC. Lê Văn Tùng Trưởng khoa
TS. Hồ Thị Hồng Cúc
TS. Hồ Thị Hồng Cúc Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân Giảng viên
ThS. Nguyễn Đình Cường
ThS. Nguyễn Đình Cường Giảng viên
ThS. GVC. Lê Thị Lệ Hoa
ThS. GVC. Lê Thị Lệ Hoa Giảng viên chính
ThS. Nguyễn Hải Hà
ThS. Nguyễn Hải Hà Giảng viên
ThS. Lê Anh Thi
ThS. Lê Anh Thi Giảng viên
ThS. Nguyễn Thanh Bằng
ThS. Nguyễn Thanh Bằng Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thìn
ThS. Nguyễn Thị Thìn Giảng viên
ThS. Đoàn Duy Trúc Ngọc
ThS. Đoàn Duy Trúc Ngọc Giảng viên
ThS. Võ Thị Mỹ Linh
ThS. Võ Thị Mỹ Linh Giảng viên

GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG

Thông tin giảng viên
PGS. TS Phạm Đình Nghiệm
PGS. TS Đinh Ngọc Thạch
TS. Lương Thanh Tân