Bộ môn Lịch sử

TS. Lê Đình Trọng
TS. Lê Đình Trọng Trưởng Bộ môn, Trưởng Chuyên ngành ThS Lịch sử VN
TS. Trần Thị Nhung
TS. Trần Thị Nhung Phó Trưởng Khoa
TS.GVC. Nguyễn Trọng Minh
TS.GVC. Nguyễn Trọng Minh Giảng viên
TS. Dương Tô Quốc Thái
TS. Dương Tô Quốc Thái Giảng viên
ThS. Nguyễn Thế Hồng
ThS. Nguyễn Thế Hồng Giảng viên
ThS. Trần Thị Hiền
ThS. Trần Thị Hiền Giảng viên
ThS. Đinh Hồng Khoa
ThS. Đinh Hồng Khoa Giảng viên

GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG

Thông tin giảng viên
GS. Võ Văn Sen (Giảng viên mời giảng)
PGS. Hà Minh Hồng (Giảng viên mời giảng)
PGS. Trần Thuận (Giảng viên mời giảng)
PGS. Trần Nam Tiến (Giảng viên mời giảng)
PGS. Ngô Minh Oanh (Giảng viên mời giảng)
GS. Võ Văn Sen (Giảng viên mời giảng)
TS. Phạm Phúc Vĩnh (Giảng viên mời giảng)
TS. Phạm Xuân Vũ (Giảng viên mời giảng)