Bộ môn Tâm lý - QLGD

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà Trưởng bộ môn
TS. Trần Đại Nghĩa
TS. Trần Đại Nghĩa Chủ tịch Hội đồng khoa
PGS.TS. Phạm Minh Giản
PGS.TS. Phạm Minh Giản Giảng viên
PGS. TS. GVCC. Huỳnh Mộng Tuyền
PGS. TS. GVCC. Huỳnh Mộng Tuyền Giảng viên
TS. Phạm Thế Hưng
TS. Phạm Thế Hưng Giảng viên
ThS. Huỳnh Thị Kiều Trâm
ThS. Huỳnh Thị Kiều Trâm Giảng viên
ThS. Nguyễn Kim Chuyên
ThS. Nguyễn Kim Chuyên Giảng viên
ThS. Đinh Ngọc Thắng
ThS. Đinh Ngọc Thắng Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài
ThS. Nguyễn Thị Xuân Đài Giảng viên

GIẢNG VIÊN MỜI GIẢNG

Thông tin giảng viên
PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ (Giảng viên mời giảng)
TS. Phan Trọng Nam (Giảng viên mời giảng)
TS. Nguyễn Thuận Qúy (Giảng viên mời giảng)
TS. Lê Hồng Phương Thảo (Giảng viên mời giảng)
TS. Đỗ Thị Như Uyên (Giảng viên mời giảng)