Giới thiệu chung

Khoa Sư phạm Khoa học xã hội được thành lập theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Trường Đại học Đồng Tháp về việc Cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Đồng Tháp, giai đoạn 2020 – 2023 trên cơ sở tách, nhập Bộ môn Tâm lý học – Giáo dục học từ Khoa Giáo dục về Khoa Sư phạm Sử – Địa và Giáo dục chính trị. 

gioi-thieu-dthu

Hiện nay Khoa Sư phạm Khoa học xã hội có 33 cán bộ – giảng viên với 02 phó giáo sư, 13 tiến sĩ và 18 thạc sĩ tham gia đào tạo 05 chuyên ngành cử nhân sư phạm (Giáo dục Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Lịch sử-Địa lý, Giáo dục công dân), 03 chuyên ngành cử nhân ngoài sư phạm (Luật, Địa lý học (Địa lý du lịch), Tâm lý học giáo dục); 02 chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ (Quản lý giáo dục, Lịch sử Việt Nam); 01 chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ (Quản lý giáo dục).

Khoa Sư Phạm Khoa Học Xã Hội

Hình ảnh khoa

Xem chương trình đào tạo

Chức năng

Khoa Sư phạm Khoa học xã hội có chức năng quản lý hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường Đại học và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng tháp, cụ thể là:

dai-hoc-dong-thap-san

Nhiệm vụ

HÌNH ẢNH

dai-hoc-dong-thap-im1
dhdt-img2
dai-hoc-dong-thap-san
dhdt-img3
z2628765371707_05d85cd931b26de41bfe512ce23b2ce3-min