Danh mục bài báo đăng tạp chí khoa học của cán bộ giảng viên khoa gdct&ctxh

TT Họ và tên Tên bài báo Tên tạp chí Số/Năm
1 Nguyễn Văn Đệ

Lê Kim Oanh

Quan hệ Thầy – Trò với việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp  cho sinh viên trong nhà trường đại học hiện nay Tạp chí Khoa học
Đại học Huế
Số 34,
2006
2 Lê Kim Oanh Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên trong mối quan hệ Thầy – Trò ở các trường đại học hiện nay. Tạp chí Khoa học 
Đại học Huế
Năm 2007
3 Trần Kim Ngọc Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của nông hộ ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt 
11/2009
4 Lê Kim Oanh Xây dựng tổ chức biết học hỏi trong đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo Tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt 
11/2009
5 Lê Văn Tùng Tiếp cận vấn đề tính chủ thể của hành động trong triết học nhân sinh Mỹ Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
Viện nghiên cứu Châu Mỹ
Số 10 (139),
2009
6 Lê Văn Tùng Vấn đề khoan dung trong triết học nhân sinh Mỹ Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
Viện nghiên cứu Châu Mỹ
Số 2 (143),
2010
7 Lê Thanh Dũng Một số kinh nghiệm rút ra sau mười năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Tạp chí 
Văn phòng Cấp ủy
Số 50,
11/2011
8 Nguyễn Công Lập Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào đền ơn đáp nghĩa Tạp chí Đồng Tháp 
xưa và nay
Số 33, 
7/2011
9 Lê Kim Oanh Nhìn lại tác động của trận “Điện Biên Phủ trên không” đến việc kí kết Hiệp định Paris Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt,
1/2011
10 Lê Văn Tùng Tư tưởng triết học giáo dục của John Dewey Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt,
1/2011
11 Nguyễn Tiến Dũng

Lê Văn Tùng

Tiếp cận quan điểm lịch sử triết học của Karl Jaspers Tạp chí Khoa học xã hội
Viện KHXH VN
Số 5,
2011
12 Trần Kim Ngọc Nhận thức về tình dục an toàn của sinh viên Đại học Đồng Tháp Tạp chí Khoa học xã hội
Viện KHXH VN
Số 10 (158), 
2011
13 Lê Thanh Dũng Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và việc vận dụng vào cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam Tạp chí văn phòng cấp ủy số 52,53, 1,2/2012
14 Lê Thanh Dũng
Lê Hữu  Lợi
Bàn về tư tưởng đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tạp chí VP Cấp ủy
VP TW ĐCS VN
Số 61, 10/2012
15 Nguyễn Công Lập Xây dựng cơ chế liên kết gia đình, nhà trường và xã hội ở nước ta hiện nay theo quan điểm giáo dục Hồ Chí Minh Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt 12/2012
16 Lại Thị Lý Nội dung và phương thức giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên hiện nay Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt 12/2012
17 Lê Văn Tùng
Nguyễn Thị Kim Ngân
Truyền thống khoan dung Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa Tạp chí Khoa học

Trường ĐH Trà Vinh

Số 4, 3/2012
18 Lê Kim Oanh Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học
Đại học Đồng Tháp
Số 1, 12/2012
19 Đỗ Duy Tú Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất cần có của người cán bộ Tạp chí VP Cấp ủy
VP TW ĐCS VN
Số 62, 11/2012
20 Kiều Văn Tu Những khó khăn trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Đồng Tháp Tạp chí Giáo dục
Bộ GD&ĐT
Số đặc biệt 12/2012
21 Lê Thị Lệ Hoa Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập ở Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp Tạp chí Khoa học
Đại học Đồng Tháp
Số 02, 4/2013
22 Nguyễn Thị Hoài
Đỗ Duy Tú
Về tư tưởng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đường cách mệnh Tạp chí VP Cấp ủy
VP TW ĐCS VN
Số 64, 1/2013
23 Lê Văn Tùng Quan niệm của John Dewey về mục tiêu trong giáo dục Tạp chí Nhân lực KHXH
Học viện Khoa học xã hội
Số 1(2), 2013
24 Phan Văn Thám

Lê Văn Tùng

Một số đặc trưng của triết học Mỹ Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
Viện nghiên cứu Châu Mỹ
Số 5 (182),
2013
25 Lương Thanh Tân

Lê Văn Tùng

Quan tâm bồi dưỡng giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên hiện nay Tạp chí Cộng sản

BCH TƯ ĐCS VN

Số 5, 2013
26 Lê Văn Tùng Một số vấn đề hướng dẫn học tập ở đại học Tạp chí Dạy và Học ngày nay Số 10, 2013
27 Lê Văn Tùng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Triết lý nhân sinh của cư dân nam bộ qua khảo sát của Sơn Nam Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Bộ VH, TT DL

3013
28 Trần Kim Ngọc Vấn đề tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2014
29 Đỗ Duy Tú Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cương lĩnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Tạp chí Thiết bị giáo dục 2014
30 Trần Quang Thái

Nguyễn Công Lập

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội vào việc xây dựng chính sách xã hội ở nước ta hiện nay Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 2014
31 Lê Văn Tùng Quan niệm về nhà trường, nhà giáo và người học trong triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX Tạp chí Dạy và Học ngày nay 2014
32 Lê Văn Tùng Vài nét về sự ảnh hưởng của giáo dục Mỹ đối với giáo dục Nhật Bản và Trung Quốc Tạp chí Dạy và Học ngày nay 2014
33 Lê Văn Tùng Phương pháp giáo dục trong triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX Tạp chí Thiết bị giáo dục 2014
34 Lê Văn Tùng Vấn đề đào tạo phẩm chất tư duy sáng tạo trong triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX Tạp chí Thiết bị giáo dục 2014
35 Lê Văn Tùng Những nhân tố tác động đến giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
Viện nghiên cứu Châu Mỹ
2014
36 Lê Văn Tùng Triết lý giáo dục Mỹ nửa cuối thế kỷ XX Tạp chí Châu Mỹ ngày nay
Viện nghiên cứu Châu Mỹ
2014
37 Lê Văn Tùng Giáo dục trách nhiệm đạo đức công dân ở Mỹ Tạp chí Thông tin khoa học xã hội

Viện Hàn lâm KHXH VN

2014
38 Lại Thị Lý Ngăn chặn bạo lực học đường nhìn từ góc độ gia đình Tạp chí Thiết bị giáo dục 2015
39 Lê Vũ Cảnh

Đỗ Duy Tú

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên trong điều kiện hiện nay Tạp chí Tri thức xanh
Viện Khoa học Môi trường và xã hội
Số 8, 2015
40 Đỗ Duy Tú
Nguyễn Thị Hoài
Vấn đề quyền lực nhà nước trong triết học pháp quyền của G.W.F.Hegel Thiết bị giáo dục
Hiệp hội TBGD VN
Số 9, 2015
41 Đỗ Duy Tú Tư tưởng khoan dung văn hóa của Hồ Chí Minh và giá trị hiện thời Văn hóa Nghệ thuật
Bộ VH, TT&DL
Số 377, 11/2015
42 Nguyễn Thị Hoài
Đỗ Duy Tú
Phạm trù cái thiện trong quan niệm của Phật Giáo Thiết bị giáo dục
Hiệp hội TBGD VN
Số ĐB, 11/2015
43 Lê Thị Lệ Hoa Đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục Công dân đáp ứng việc dạy học theo mô hình trường học mới ở bậc THCS Thiết bị giáo dục
Hiệp hội TBGD VN
Số ĐB, 11/2015
44 Lê Văn Tùng

Quách Hoàng Công

Giáo dục đa văn hóa và ý nghĩa hiện thời của nó Châu Mỹ ngày nay
Viện NC Châu Mỹ
Số 10(211), 2015
45 Lại Thị Lý Bồi dưỡng phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên hiện nay Thiết bị giáo dục
Hiệp hội TBGD VN
Số 122, 10/2015
46 Lê Anh Thi Chị em phụ nữ hãy tự giải phóng mình – một luận điểm tích cực và sáng tạo của  Hồ Chí Minh về quyền Phụ nữ Tạp chí Khoa học
Trường ĐH Sài Gòn
Số 7(32), 9/2015
47 Đặng Trường Sơn
Lê Văn Tùng
Triết lí giáo dục của Tsunesaburo Makiguchi Dạy và học ngày nay
TƯ Hội KH VN
Số 06, 2015
48 Trương Thị Mỹ Dung Đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực Thiết bị giáo dục
Hiệp hội TBGD VN
Số 125, 1/2016
49 Đỗ Duy Tú Tư tưởng khoan dung trong di chúc của Hồ Chí Minh Văn hóa Nghệ thuật
Bộ VH, TT&DL
Số 383, 5/2016
50 Lê Văn Tùng
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Triết lí giáo dục của Karl Jaspers Khoa học
Trường ĐH Mở TPHCM
Số 1(46), 2016
51 Nguyễn Đình Cường Một số giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên thị xã Hồng Lĩnh hiện nay Thiết bị giáo dục
Hiệp hội TBGD VN
Số 127, 3/2016
52 Lê Văn Tùng

Nguyễn Vĩnh Phong

Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin Thông tin Khoa học Xã hội
Viện Hàn lâm KHXHVN
Số 5, 2016
+842773882338
chat-active-icon