Danh mục tham luận của sinh viên khoa GDCT & CTXH đăng trong kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015 – 2016

1. Giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp: thực trạng và giải pháp.

SV. Lê Vũ Cảnh, Huỳnh Thị Kiều, Dương Trọng Nghĩa, Lớp ĐHGDCT13

ThS. Đỗ Duy Tú, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

2. Một số khó khăn trong quá trình tự học Anh văn của sinh viên Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp.

SV. Huỳnh Thị Trúc Linh, Trần Nguyễn Bảo Yến, Trần Thị Kim Hà, Nguyễn Thành An, Lớp ĐHGDCT13

ThS. Trần Kim Ngọc, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

3. Quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới của nông dân xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp những vấn đề đặt ra.

SV. Nguyễn Minh Kha, Lớp ĐHGDCT13  

ThS. Trần Kim Ngọc, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

4. Quan niệm của John Locke về tự do trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền”.

SV. Nguyễn Thành An, Lớp ĐHGDCT13

ThS. Phùng Ngọc Tiến, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

5. Quan điểm của V.I. Lênin về nhiệm vụ của đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

SV. Đoàn Duy Trúc Ngọc, Lớp ĐHGDCT13

CN. Nguyễn Thái Hòa, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

6. Tư duy phản biện của sinh viên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp.

SV. Lê Ngọc Hân, Lớp ĐHGDCT12

TS. Lê Văn Tùng, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

7. Giáo dục giá trị đạo đức nhân văn cho học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long qua môn Giáo dục công dân.

SV. Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Lớp ĐHGDCT14B

ThS. Lê Kim Oanh, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

8. Học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp – những vấn đề đặt ra.

SV. Trần Thị Hoàng Lan, Lớp ĐHGDCT12

TS. Trần Quang Thái, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

9. Định hướng chuẩn giá trị trong hôn nhân gia đình của sinh viên Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp.

SV. Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, Lớp ĐHCTXH12

ThS. Kiều Văn Tu, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

10. Những khó khăn tâm lý của sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp.

SV. Võ Thị Thu Biên, Nguyễn Thanh Phong, Đinh Thị Ngọc Ngân, Lê Hoài Nam, Lớp ĐHCTXH14

ThS. Kiều Văn Tu, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

11. Một số khó khăn trong thực hành, thực tập Công tác xã hội của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

SV. Nguyễn Văn Tới, Lớp ĐHCTXH11

ThS. Trần Kim Ngọc, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

12. Vai trò của Hội Phụ nữ trong hoạt động phát triển kinh tế ở phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

SV. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Lê Ngọc Yên, Lớp ĐHCTXH13

ThS. Nguyễn Thị Bích Hưng, Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội

+842773882338
chat-active-icon