Sách chuyên khảo: Giáo dục vì sự phát triển bền vững. NXB. Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tác giả: PGS.TS. Trần Đức Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng (Đồng chủ biên), PGS.TS. Trần Lê Bảo, TS. Nguyễn Văn Biên, PGS.TS. Nguyễn Trọng Khanh, TS. Lê Tuấn Anh, ThS. Vũ Thị Hồng Ngọc, TS. Phạm Thị Bình, ThS. Nguyễn Võ Thuận Thành, TS. Lê Thị Lành, TS. Lê Thị Hồng Phương, ThS. Hà Văn Thắng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân (2019).

+842773882338
chat-active-icon