Thông báo tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA GDCT VÀ CTXH

—————–

Số: 12 /TB-K.GDCT-CTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

———————————————–

        Đồng Tháp, ngày 7  tháng 4  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

——

           Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2016-2017 của Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội. Khoa tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2017.

           Thời gian và địa điểm:

           Ngày 22/4/2017 (buổi sáng: 7h30-11h30)

           Địa điểm: Hội trường Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp.

           I – Mục đích

           Hội nghị là cơ hội để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, thảo luận và chia sẻ thông tin về nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động học tập trong khoa, tăng cường tính sáng tạo, tự chủ trong tự học, tự nghiên cứu. Tuyển chọn những kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt gửi tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017.

           II – Nội dung

           – Báo cáo trình diễn kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị.

           – Báo cáo trình diễn kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội.

           III – Đối tượng

           Toàn thể sinh viên thuộc 2 chuyên ngành đại học GDCT và đại học CTXH của Khoa GDCT & CTXH.      

           IV – Thể lệ và thời hạn gửi bài

           Báo cáo được đánh máy vi tính dài không quá 8 trang, khổ giấy A4; font: Times New Roman (Unicode), size 13, giãn dòng 1.5 lines, top 2.5cm, bottom 2.0cm, left 3.0cm, right 2.0cm; cấu trúc bài báo khoa học gồm: tên bài báo, họ và tên tác giả (kèm tên lớp), họ và tên cán bộ, giảng viên hướng dẫn (kèm chức danh khoa học), tóm tắt (không quá 10 dòng), từ khóa (không quá 5 từ hoặc cụm từ), mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu tham khảo.

           Thời gian gửi đăng ký viết bài: trước ngày 15/11/2016 (lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký viết bài theo mẫu)

           Thời hạn gửi bài: trước ngày ngày 15 tháng 2 năm 2017.

           Địa chỉ nhận bài: tác giả gửi file bài viết đến địa chỉ email: ddtu@dthu.edu.vn

           Liên hệ: Khoa GDCT&CTXH, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

           Điện thoại: (067) 3882338 hoặc 0984044241 (Thư ký biên tập, ThS. Đỗ Duy Tú).

           V – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

           Ngày 22/4/2017 (buổi sáng: 7h30-11h30)

           Địa điểm: Hội trường Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp.

           Trân trọng thông báo./.

       Nơi nhận:                                                               PHỤ TRÁCH KHOA    

–        CB, GV (để biết);                                                           (đã ký)

–        Các lớp SV (để t/h);

–        Lưu NCKH (Tùng)./.                                                LÊ KIM OANH

+842773882338
chat-active-icon