Chuẩn đầu ra ngành cử nhân sư phạm địa lí

KIẾN THỨC 

kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp 

Kỹ năng mềm

Thành thạo kỹ năng thuyết trình; kỹ năng thu thập và xử lí tài liệu.
Sử dụng được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
Xây dựng môi trường học tập hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia các hoạt động học tập.
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công việc và cuộc sống.
Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác làm việc nhóm.

Phẩm chất đạo đức

Hình thành các phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo và quy định của địa phương.
Đáp ứng các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn minh; có tác phong mẫu mực, ứng xử tốt với học sinh và đồng nghiệp.
Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội.

Thái độ

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau tốt nghiệp

Giảng dạy Địa lý tại các trường phổ thông trong cả nước;
Có khả năng làm công tác nghiên cứu tại các phòng, trung tâm, viện nghiên cứu về khoa học Địa lý, tài nguyên và môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, quy hoạch, nghiên cứu giáo dục, dự án dân số, đô thị hóa, phát triển nông thôn;
Có khả năng làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận của trường học, các cơ sở giáo dục, quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn như du lịch, môi trường, địa chính,…
Có khả năng tiếp tục tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ sau đại học tại các trường, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

+842773882338
chat-active-icon