Chuẩn đầu ra ngành cử nhân sư phạm giáo dục chính trị

KIẾN THỨC 

kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp 

Kỹ năng mềm

Vận dụng thành thạo các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và làm việc theo vị trí việc làm.
Có kỹ năng sử dụng được ngôn ngữ trong giao tiếp và trong hoạt động nghề nghiệp.
Có kỹ năng tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, an toàn, thân thiện, hợp tác.
Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công việc và cuộc sống.
Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác làm việc nhóm.

Phẩm chất đạo đức

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
Yêu nghề, gắn bó với nghề; chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho người học.
Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với người học, giúp đỡ người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
Có thức xây dựng tập thể, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.
Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường nghề nghiệp; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

Mức tự chủ và trách nhiệm

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau tốt nghiệp

Giáo viên Giáo dục công dân trường trung học.
Giảng viên Lý luận chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị; trường chính trị; trường cao đẳng, đại học, viện và học viện.
Chuyên viên, viên chức phòng, ban, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội.
Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu chính trị, xã hội, giáo dục.

+842773882338
chat-active-icon