Kế hoạch năm học 2015 – 2016: Bộ môn lý luận xã hội

KHOA GDCT&CTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN LÝ LUẬN XÃ HỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Tháng 8/2015

– Xây dựng ĐC, ĐCCT các môn học mới, rà soát, điều chỉnh ĐC, ĐCCT các môn học cũ

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Liên hệ mời giảng HK I

Bộ môn

 

 

Theo phân công

Thầy Thái

2

Tháng 9/2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tú

Theo phân công

Thầy Tú

Bộ môn

3

Tháng 10/2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Thanh

Theo phân công

Cô Thanh

Bộ môn

4

Tháng 11/2015

– Ra đề thi HK I cho các lớp ĐH,CĐ 2012-13-14

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tiến

Bộ môn

 

Theo phân công

Thầy Tiến

Bộ môn

5

Tháng 12/2015

– Coi thi, chấm thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2012-13-14

– Ra đề thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Liên hệ mời giảng HK II

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tùng

– Sơ kết học kỳ I

Bộ môn

 

Theo phân công

Theo phân công

Thầy Thái

Thầy Tùng

Bộ môn

Bộ môn

6

Tháng 01/2016

– Liên hệ mời giảng HK II

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Chấm thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2015

Thầy Thái

Theo phân công

Bộ môn

7

Tháng 02/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

Theo phân công

 

8

Tháng 3/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Hoà

Theo phân công

Thầy Hoà

Bộ môn

9

Tháng 4/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Thái

Theo phân công

Thầy Thái

Bộ môn

10

Tháng 5/2016

– Ra đề thi, chấm thi HK II các lớp ĐH, CĐ 2012-13-14-15.

– Dạy học theo thời khoá biểu.

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Thịnh, cô Giang

Bộ môn

 

Theo phân công

Thầy Thịnh, Cô Giang

Bộ môn

11

Tháng 6/2016

– Dạy học kỳ hè

– Chấm thi HK II các lớp ĐH, CĐ 2015

– Tổng kết bộ môn

Theo phân công

Bộ môn

Bộ môn

12

Tháng 7/2016

– Tham gia coi thi kỳ thi THPT 2016.

– Tham gia tập huấn hè.

Theo đăng ký

Theo thông báo

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 7 năm 2015

Trưởng bộ môn  

 

                                                                                                                               Trần Quang Thái

+842773882338
chat-active-icon