Kế hoạch năm học 2016 – 2017: Bộ môn lý luận xã hội

KHOA GDCT&CTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN LÝ LUẬN XÃ HỘI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Tháng 8/2016

– Xây dựng đề cương, đề cương chi tiết các môn học mới, rà soát, điều chỉnh đề cương, đề cương chi tiết các môn học cũ

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Liên hệ mời giảng HK I

Bộ môn

 

 

Theo phân công

Thầy Tùng

2

Tháng 9/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tùng

Theo phân công

Thầy Tùng

Bộ môn

3

Tháng 10/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tú

Theo phân công

Thầy Tú

Bộ môn

4

Tháng 11/2016

– Ra đề thi HK I cho các lớp ĐH,CĐ 2013-14-15

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Hà

Bộ môn

 

Theo phân công

Thầy Hà

Bộ môn

5

Tháng 12/2016

– Coi thi, chấm thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2013-14-15

– Ra đề thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Liên hệ mời giảng HK II

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Thanh

– Sơ kết học kỳ I

Bộ môn

 

Theo phân công

Theo phân công

Thầy Tùng

Cô Thanh

Bộ môn

Bộ môn

6

Tháng 01/2017

– Liên hệ mời giảng HK II

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Chấm thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2016

Thầy Tùng

Theo phân công

Bộ môn

7

Tháng 02/2017

– Dạy học theo thời khoá biểu

Theo phân công

8

Tháng 3/2017

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Hoà

Theo phân công

Thầy Hoà

Bộ môn

9

Tháng 4/2017

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tiến

Theo phân công

ThầyTiến

Bộ môn

10

Tháng 5/2017

– Ra đề thi, chấm thi HK II các lớp ĐH, CĐ 2013-14-15-16.

– Dạy học theo thời khoá biểu.

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Giang

Bộ môn

 

Theo phân công

Cô Giang

Bộ môn

11

Tháng 6/2017

– Dạy học kỳ hè

– Chấm thi HK II các lớp ĐH, CĐ 2016

– Tổng kết bộ môn

Theo phân công

Bộ môn

Bộ môn

12

Tháng 7/2017

– Tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

– Tham gia tập huấn hè.

Theo đăng ký

 

Theo thông báo

 

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 7 năm 2016

Trưởng bộ môn

 

                                                                                                    Lê Văn Tùng

+842773882338
chat-active-icon