Kế hoạch năm học 2015 – 2016:Khoa GDCT & CTXH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GDCT – CTXH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Số:……/KH.GDCT-CTXH

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

          Căn cứ Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Đồng Tháp, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Khoa GDCT & CTXH xây dựng Kế hoạch năm học 2015 – 2016 gồm những nội dung sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015 – 2016

“Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học”.

II. NỘI DUNG CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Công tác chính trị tư tưởng

– Tiếp tục thực hiện chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện hế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo;

– Tiếp tục xây dựng lề lối làm việc trong khoa theo tiêu chí phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mọi thành viên, hướng tới hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ, lấy sự hài lòng của sinh viên, phụ huynh, nhà trường và xã hội làm thước đo.

– Tiếp tục giáo dục cho sinh viên ý thức chính trị vững vàng, ý thức pháp luật đúng đắn, ý thức đạo đức nhân văn, ý thức văn hoá chuẩn mực, tinh thần tự học, có trách nhiệm với bản thân, chủ động, sáng tạo, kiên trì, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.

 1. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ và quản lý hành chính

– Đề xuất 02 giảng viên đi học NCS, 02 giảng viên đi học Cao học.

– Các giảng viên đang học sau đại học phải đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ.

– Hoàn thiện Niên giám thống kê khoa.

– Hoàn thiện hồ sơ thành lập Hội Cựu Sinh viên khoa.

– Chuẩn bị nhân sự đào tạo ngành Cử nhân Triết học.

– Xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đơn vị theo chuẩn ISO 9001: 2008.

– Củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động Công đoàn, Hội sinh viên, Câu lạc bộ Chu Văn An.

– Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện thường xuyên website khoa.

 1. Công tác đào tạo, khảo thí

– Phân công chuyên môn hợp lý, hài hoà, đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tăng cường vai trò của giảng viên chủ nhiệm trong quản lý lớp sinh viên.

– Hoàn thành phát triển chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội.

– Quản lý, điều hành tốt các lớp sinh viên chính quy và vừa làm vừa học trong và ngoài trường.

– Chú trọng theo dõi các lớp cuối khoá, rà soát kết quả học tập, nhắc nhở sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo toàn khoá, đặc biệt là các điều kiện về ngoại ngữ, tin học đầu ra. Xây dựng kế hoạch thực tập nghề nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo chất lượng.

– Xây dựng kế hoạch thực tế chuyên môn cho các lớp năm 1, 2, 3 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo chất lượng.

– Đảm bảo việc giảng dạy và đánh giá theo học chế tín chỉ, lấy người học làm trung tâm, thiết kế đề cương môn học theo hướng phát huy năng lực của sinh viên. Cập nhật hoá bài giảng, tăng cường liên hệ thực tiễn, chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực. 

– Soạn đề thi, chấm thi, coi thi bảo đảm bí mật, khách quan, công bằng, tuân thủ quy định nhà trường. Đề thi vừa sức với năng lực người học, có tính phân loại trình độ người học. Đa dạng hoá các hình thức thi cuối kỳ (tự luận, vấn đáp, tiểu luận, thu hoạch.v.v..). Đối với các môn học chuyên ngành, hình thức thi cuối kỳ là tự luận (kín, không giới hạn) hoặc vấn đáp.

– Giảng viên có điều kiện đăng ký biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập dưới hình thức tập thể hoặc cá nhân.

– Mỗi giảng viên dạy dự giờ (ít nhất 02 lần/năm học) và tham gia dự giờ cấp bộ môn theo kế hoạch.

– Mỗi giảng viên báo cáo chuyên đề (ít nhất 01 lần/năm học) và tham gia sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch.

 1. Công tác nghiên cứu khoa học

– Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học các cấp.

– Tổ chức Hội nghi khoa học sinh viên cấp khoa.

 1. Công tác sinh viên, hội, câu lạc bộ

– Tổ chức tốt các hoạt động phong trào rèn luyện ý thức chính trị, ý thức pháp luật, ý thức đạo đức, ý thức văn hoá, lối sống, kỹ năng mềm cho sinh viên .

– Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc thù ngành và điều kiện thực tế của sinh viên.

– Thực hiện đúng, đầy đủ, thường xuyên các chế độ chính sách dành cho sinh viên và các quy chế, quy định về công tác sinh viên.

– Câu lạc bộ Chu Văn An tổ chức các buổi sinh hoạt theo kế hoạch, chú trọng rèn luyện, giáo dục cho sinh viên kỹ năng mềm.

III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2015 – 2016

 1. Khoa đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, các bộ môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Công đoàn khoa đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.   
 2. Có ít nhất 20% CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 100% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, không có CBVC vi phạm kỷ luật.
 3. Phấn đấu có 100% CBVC xếp loại viên chức đạt từ B trở lên.
 4. Phấn đấu có 50% sinh viên cuối khoá tốt nghiệp đúng thời hạn.
 5. Phấn đấu 100% giảng viên đạt định mức giờ chuẩn NCKH – CN, trong đó có 40% giảng viên có bài đăng Tạp chí khoa học, có ít nhất 15% sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.
 6. Phấn đấu có ít nhất 10% sinh viên được khen thưởng về công tác sinh viên, đoàn, hội, phong trào; Không có sinh viên vi phạm kỷ luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Cán bộ, viên chức khoa quán triệt và thực hiện đầy đủ, hiệu quả Kế hoạch năm học 2015-2016 (Kế hoạch hoạt động hàng tháng kèm theo).

– Trong quá trình tổ chức thực hiện, xét thấy cần thiết bổ sung, điều chỉnh, CB-VC có thể đề xuất với Ban chủ nhiệm khoa xem xét, quyết định.

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

Nơi nhận:

– Phòng HC-TH;

– Lưu VT.

+842773882338
chat-active-icon