Thông báo v/v tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 – 2014

TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

KHOA GDCT VÀ CTXH

—————–

Số: 3 /TB-K.GDCT-CTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

———————————————–

        Đồng Tháp, ngày 5  tháng 11  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

Năm học 2013 – 2014

——

                                 
Kính gửi:  Toàn thể sinh viên Khoa GDCT&CTXH

         Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2013-2014 của Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội. Khoa tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa lần thứ 1 năm học 2013-2014.

         I – MỤC ĐÍCH

         Hội nghị là cơ hội để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, thảo luận và chia sẻ thông tin về nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động học tập trong khoa, tăng cường tính sáng tạo, tự chủ trong tự học, tự nghiên cứu. Tuyển chọn những kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt gửi tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014.

         II – NỘI DUNG HỘI NGHỊ

         – Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu các đề tài đã thực hiện.

         – Những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc chuyên ngành Giáo dục Chính trị.

         – Những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.

         III – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN

         Toàn thể sinh viên thuộc 2 chuyên ngành đại học GDCT và đại học CTXH của Khoa GDCT & CTXH.

         Cán bộ, giảng viên Khoa GDCT & CTXH, giảng viên thỉnh giảng của khoa đều có thể tham gia hướng dẫn sinh viên viết tham luận.

         IV – THỂ LỆ VÀ THỜI HẠN GỬI BÀI

         Báo cáo được đánh máy vi tính không quá 6 trang giấy A4; định dạng (font: Times New Roman, size 13, top 2.5cm, bottom 2.0cm, left 3.0cm, right 2.0cm); dạng thức cấu trúc bài báo khoa học gồm: tên bài báo cáo tham luận, họ và tên tác giả (kèm tên lớp), họ và tên cán bộ, giảng viên hướng dẫn (kèm chức danh khoa học), tóm tắt (không quá 10 dòng), mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu tham khảo.

         Thời hạn gửi bài: hạn cuối nộp bài ngày 25 tháng 4 năm 2014.

         Địa chỉ nhận bài: tác giả gửi file bài viết đến địa chỉ email: levantung@dthu.edu.vn

         Liên hệ: Khoa GDCT&CTXH, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm             Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

         Điện thoại: (067) 3882338 hoặc 0939269688 (ThS Lê Văn Tùng).

         V – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

         Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 5/2014

         Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp.

         Trân trọng thông báo./.

                                                                                                       TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:                                                                                           

– Phòng NCKH (để b/c);                                                                   (Đã ký)          

– Như kính gửi (để t/h);

– Website khoa;                                                                           Trần Quang Thái    

– Lưu: VPK, NCKH.                                                                               

+842773882338
chat-active-icon